Code Dx – Application Security Orchestration and Correlation (ASOC)

Category:

Description

Nằm trong bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng dụng.

Code Dx – Application Security Orchestration and Correlation (ASOC) hỗ trợ tự động hoá toàn bộ tác vụ rà quét an ninh trong DevSecOps, tổng hợp và phân tích tương quan lỗ hổng từ các công cụ đánh giá an ninh ứng dụng, an ninh hạ tầng, phân mức ưu tiên xử lý lỗ hổng tối ưu và giám sát liên tục trạng thái xử lý lỗ hổng theo vòng đời.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Code Dx-datasheet[Download]