Cofense

Cofense ™, trước đây được gọi là PhishMe®, là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp phòng chống phishing (tấn công giả mạo) bao gồm: Đánh giá, đào tạo an ninh cho người dùng cuối, điều tra  an ninh và tự động hóa phân tích,  xử lý các tấn công phishing cũng như đe dọa an ninh trên luồng Email. Cofense phục vụ khách hàng ở mọi quy mô  và lĩnh vực bao gồm dịch vụ tài chính, năng lượng, chính phủ, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và sản xuất, và hơn 1000 tổ chức toàn cầu khác

Tìm hiểu thêm tại www.cofense.com

Category:

Description

Cofense Phishme là nền tảng SAAS cung cấp khả năng giả lập các đe dọa an ninh thực tế, tham gia người dùng vào các đe dọa ninh/các tấn công này để đánh giá khả năng người dùng bị tấn công/ thỏa hiệp đồng thời cung cấp hướng dẫn để chỉ dẫn, đào tạo người dùng chủ động nhận diện, phát hiện và phòng tránh các đe dọa an ninh/ tấn công thực tế này, giúp tổ chức chủ động phòng thủ trước các đe dọa an ninh mới.

Datasheet: https://qhf0l1i8l8u25b2354fr8h39-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/02/Cofense-Datasheet_PhishMe.pdf

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Requirement system[Download]
Cofense Installation Document[Download]