DataPrivilege

Category:

Lợi ích

  1. Giảm gánh nặng CNTT
  2. Thực thi quyền truy cập Zero-Trust
  3. Thể hiện sự tuân thủ

Tính năng

1. Bức tường đạo đức

Tự động ngăn các yêu cầu mới được phê duyệt sẽ vi phạm các quy tắc kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẽ phát hiện và thông báo cho bạn về mọi vi phạm quy tắc hiện có và tự động sửa chúng.

2. Lịch đánh giá tùy chỉnh

Thiết lập các lịch trình khác nhau để xem xét quyền lợi của bạn dựa trên độ nhạy cảm của bộ phận hoặc dữ liệu. Bạn cũng có thể xác nhận lại quyền truy cập trên cơ sở đặc biệt.

3. Nhiều người ủy quyền

Chủ sở hữu và người ủy quyền có thể trả lời các yêu cầu cấp quyền trực tiếp qua email, bằng nhiều ngôn ngữ hoặc trong ứng dụng web DataPrivilege.

4. Báo cáo tuân thủ tích hợp

Tất cả các hành động trong DataPrivilege đều được ghi lại và các báo cáo của chúng tôi cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ quy trình và giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

5. Cổng thông tin tự phục vụ

Chủ sở hữu có thể xem lại quyền truy cập vào dữ liệu hoặc ứng dụng của họ theo yêu cầu, thực hiện các thay đổi về quyền, giám sát việc sử dụng dữ liệu và chạy báo cáo—tất cả đều có một cổng web trực quan mà không cần sự trợ giúp của CNTT.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Product Overview[Download]