Firewall Change Management

Quản lý và lưu tài liệu thay đổi Firewall

Category:

Description

  • Phát hiện và cảnh báo các thay đổi trên Firewall theo thời gian thực cho người quản trị.
  • Lưu lại thành tài liệu và báo cáo chi tiết các thay đổi trên hệ thống Firewall
  • Lưu lại các Revision của chính sách Firewall
  • So sánh và lưu báo cáo các thay đổi giữa các lần thay đổi chính sách Firewall