Policy Optimization

Tối ưu hóa chính sách Firewall

Category:

Description

  • Chuẩn hóa giao diện quản trị firewall: Firemon thực hiện thu thập thông tin chính sách của toàn bộ firewall trong hệ thống (từ nhiều hãng, nhiều dòng khác nhau) và thực hiện chuẩn hóa, hiển thị giao diện chính sách bảo mật đồng nhất cho tất cả các firewall trong hệ thống, giúp quản trị viên dễ dàng quản trị và vận hành hệ thống Firewall.
  • Tìm kiếm các Rule và Object được tạo ra nhưng đang không được sử dụng.
  • Tìm kiếm các rule đang được thiết lập chồng chéo/conflict hoặc bị ẩn và đưa ra khuyến cáo để khắc phục.
  • Phân tích mức độ traffic đi qua các Rule và đưa khuyến cáo tinh chỉnh thứ tự rule cho phù hợp (ví dụ rule sử dụng nhiều thì để lên trên, sử dụng ít để xuống dưới nhằm tăng hiêu năng firewall và vẫn đảm bảo tính bảo mật hệ thống).
  • Phân tích chính xác các traffic (giao thức gì, port bao nhiêu) vào ra hệ thống ở các rule (Any-Any) và hỗ trợ quản trị thiết lập chính sách chặt chẽ nhất.