Policy Planner

Quản lý thay đổi chính sách Firewall theo quy trình khép kín

Category:

Description

  • Step 1: User/người dùng truy cập Portal của Firemon, request truy cập hệ thống.
  • Step 2: Firemon sẽ thiết kế chính sách/Rule dựa trên request đảm bảo tính tối ưu và bảo mật (tạo rule gì, trên firewall nào, đặt ở vị trí nào, …)
  • Step 3: Firemon sẽ đánh giá rủi ro cho chính sách được thiết kế.
  • Step 4: Approve và cho phép chỉnh sửa chính sách Firewall theo rule được thiết kế.
  • Step 5: Giám sát và so sánh chính sách được thiết lập so với rule thiết kế, đảm bảo cấu hình thay đổi firewall đúng theo thiết kế.
  • Step 6: Đóng case