Security Compliance Assessment & Risk Analysis

Đánh giá bảo mật và rủi ro cho Firewall

Category:

Description

  • Đánh giá lại hệ thống Policy/Rule xem Policy/Rule đã thiết lập và hoạt động đúng như yêu cầu bảo mật hay không.
  • Đánh giá tuân thủ của hệ thống Policy/Rule theo các chuẩn compliance (PCI, SOX, …) và các chuẩn tự xây dựng/thiết lập.
  • Đánh giá hệ thống Router/Switch theo chuẩn an toàn của NSA Hoa Kỳ.
  • Phân tích tương quan bảo mật: dựa trên thiết lập firewall, các lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trong hệ thống, Firemon thực hiện đánh giá rủi ro, đưa ra các Attack path (đường tấn công) có thể có vào các tài nguyên trong hệ thống và cung cấp khuyến cáo sửa chữa, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống.