Varonis SaaS cho Active Directory

Category:

Mô tả

Varonis SaaS cho Active Directory là một gói thuộc sản phẩm Varonis SaaS – sản phẩm nền tảng phân phối chính cho các yêu cầu về bảo mật dữ liệu có liên quan đến nền tảng Microsoft bao gồm (Windows, M365, Active Directory).

Varonis SaaS cho Active Directory giúp tổ chức/doanh nghiệp tìm ra và khắc phục các cấu hình sai trong Active Directory (AD) mà các hacker thường khai thác để truy cập, di chuyển bên trong hệ thống và cố gắng đánh cắp dữ liệu của tổ chức/doanh nghiệp. Bằng cách liên kết các sự kiện trong Active Directory với việc truy cập dữ liệu và hoạt động mạng, Varonis có thể phát hiện những hoạt động bất thường chẳng hạn như một tài khoản truy cập dữ liệu nhạy cảm từ một thiết bị cá nhân,…

Tính năng

  1. Hiển thị việc phân quyền với người dùng rõ ràng (Permission Visibility)
  2. Ghi nhận đầy đủ mọi sự kiện của Active Directory (Full Audit log on Active Directory)
  • Cảnh báo việc thay đổi quyền của thành viên (Alert on modifications on membership)
  • Chống lại Cryptolocker hoặc các cuộc tấn công phần mềm độc hại khác (Combat Cryptolocker or other malware attacks)
  • Thiết lập việc cảnh báo dựa trên mối đe dọa nội bộ (Configure alerts based on Insider Threat activity)

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Checklist kiểm tra bảo mật Active Directory[Download]
Lợi ích Varonis SaaS[Download]