Varonis SaaS cho Microsoft365

Category:

Mô tả

Varonis SaaS cho Microsoft O365 là một gói thuộc sản phẩm Varonis SaaS – sản phẩm nền tảng phân phối chính cho các yêu cầu về bảo mật dữ liệu có liên quan đến nền tảng Microsoft bao gồm (Windows, M365, Active Directory).

Varonis SaaS cho Microsoft O365 cung cấp khả năng quan sát và kiểm soát dữ liệu quan trọng của tổ chức/doanh nghiệp theo thời gian thực, tự động xử lý rủi ro 24/24. Varonis cho Microsoft Office 365 cho phép tổ chức/doanh nghiệp ưu tiên xử lý rủi ro với quy mô lớn. Quản lý và bảo vệ dữ liệu trên cloud & on-prem của bạn trên một bảng điều khiển duy nhất.

Tính năng

1. Hiển thị việc phân quyền với người dùng rõ ràng (Permission Visibility)

2. Loại bỏ quyền quá hạn mức (Remove excessive permissions)

3. Ghi nhận đầy đủ mọi sự kiện trên Windows (CIFS) (Full Audit log on Windows)

4.  Định danh/phân quyền chủ quyền của dữ liệu (Identify/assign data owners)

5. Định danh dữ liệu ít sử dụng (Identify Stale Data)

  • Cảnh báo việc thay đổi các tập tin nhạy cảm trong quá trình di chuyển của dữ liệu (Alert on modifications to file in sensitive file in transit)
  • Thiết lập cấu hình cảnh báo tùy chỉnh và các mục có thể thao tác (Configure customized alerts and actionable items)
  • Cảnh báo khi truy xuất các nội dung nhạy cảm (Alert on access to sensitive content)
  • Chống lại Cryptolocker hoặc các cuộc tấn công phần mềm độc hại khác (Combat Cryptolocker or other malware attacks)
  • Thiết lập việc cảnh báo dựa trên mối đe dọa nội bộ (Configure alerts based on Insider Threat activity)

6. Định danh nội dung nhạy cảm (Identify sensitive content)

7. Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm (Secure sensitive data)

8. Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định theo mẫu – ví dụ nhu: PCI, HIPAA, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ISO27001/02,… (Meet compliance requirements – e.g. PCI, HIPAA, Personal Data Protection, ISO27001/02, etc)

9. Kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp hoặc dữ liệu định danh cá nhân nhạy cảm (Put controls around business or PII sensitive data)

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
M365 & Teams Risk Assessment[Download]
5 Steps to 0365 Security[Download]
Lợi ích Varonis SaaS[Download]