#3 Mastering DevSecOps With ASPM/SRM: Elevating Your Application Security Skill
+

#3 Mastering DevSecOps With ASPM/SRM: Elevating Your Application Security Skill
29/11/2023 17:23

#3 Mastering DevSecOps With ASPM/SRM: Elevating Your Application Security Skill
Read more >
Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
+

Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
18/04/2023 17:02

Ngày nay, mỗi đội ngũ an ninh mạng đều có mục tiêu và thách thức riêng trong quản lý bảo mật ứng dụng web. Các tổ chức/doanh nghiệp thường đang áp dụng phương pháp DevSecOps và muốn tích hợp kiểm thử bảo mật ứng dụng web vào chu trình phát triển phần mềm (Software Development Lifecycle-SDLC). Hoặc tập trung vào bảo mật một số ứng dụng quan trọng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Có thể tổ chức/doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài để đo lường và quản lý rủi ro bảo mật của ứng dụng. Rapid7 cung cấp giải pháp và dịch vụ trong việc kiểm thử bảo mật ứng dụng web, bất kể nhiệm vụ và mục tiêu của đội ngũ bảo mật của bạn. Tầm quan trọng của bảo mật ứng dụng Mặc dù tổ chức/ doanh nghiệp bạn có hệ thống bảo mật đã được cài đặt để bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình, tuy nhiên ứng dụng cũng nên được chú trọng như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro tổng thể. Bởi lẽ các ứng dụng thường là điểm tấn công mà kẻ tấn...
Read more >