Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Mi2 sẽ tư vấn cho khách hàng xây dựng tài liệu thiết kế kỹ thuật cho hệ thống ATTT với các hạng mục chính sau đây:

 • Khảo sát hiện trạng hệ thống
 • Xác định phạm vi xây dựng thiết kế kỹ thuật

1. Thiết kế kỹ thuật hệ thống an toàn thông tin

 • Lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ
  • Phân tích hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ
  • Đánh giá tính khả thi của các biện pháp kỹ thuật công nghệ
  • Đề xuất lựa chọn các biện pháp kỹ thuật công nghệ để áp dụng.
  • Lựa chọn nhà cung cấp giải pháp/công nghệ
   • Các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp
   • Đề xuất lựa chọn

2. Kế hoạch triển khai

3. Kế hoạch và nội dung đào tạo

4. Dự toán chi phí

 • Dự toán chi phí trang bị, mua mới
 • Dự toán chi phí bảo trì, cập nhật, dịch vụ hàng năm
 • Dự toán chi phí đào tạo huấn luyện và triển khai

5. Dự kiến phát triển hệ thống an toàn an ninh

Các qui trình và thủ tục quản lý thay đổi trong thiết kế về hệ thống an toàn an ninh cho hệ thống thông tin của khách hàng trong các năm tiếp theo.