Tư vấn an toàn thông tin

MI2 cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Phân loại dữ liệu

Dịch vụ Tư vấn Phân loại dữ liệu

Mi2 hỗ trợ khách hàng xác định, phân loại và nhận diện dữ liệu quan trọng để phục vụ triển khai các giải pháp bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh:

  • Tư vấn xây dựng các mức độ bảo mật của dữ liệu
  • Tư vấn xây dựng các tiêu chí xác định mức độ bảo mật và phương thức gán nhãn phù hợp
  • Tư vấn hướng dẫn liệt kê và phân loại dữ liệu nghiệp vụ quan trọng cần bảo vệ
  • Xác định dấu hiệu nhận biết đặc thù đối với các dữ liệu trong trường hợp dữ liệu chưa được gán nhãn
  • Xây dựng bộ chính sách bảo vệ dữ liệu quan trọng