Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

CLOUD SECURITY

Cloud Security: Bảo mật cho hạ tầng, workload và dữ liệu trên Cloud

Bộ giải pháp bảo mật chuyên dụng từ Skyhigh Security, Rapid7 (Skyhigh Security CNAPP & CASB, Insight Cloud Sec – Rapid7) cho hệ thống Cloud bao gồm đồng thời cả Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud hay Multi-Cloud.

Bộ giải pháp cung cấp một số tính năng chính:

  • Visibility & Monitoring (Skyhigh Security CNAPP/ Rapid7 Insight Cloud Sec): Tự động kết nối, và hợp nhất giám sát an ninh, tuân thủ cho các hạ tầng cloud khác nhau (Multi-Cloud Environment) như AWS, GCP, Azure, Swift, … trên cùng 01 giao diện.
  • Cloud Security Posture Management (Skyhigh Security CNAPP – CSPM/ Rapid7 Insight Cloud Sec): Khả năng kiểm kê toàn bộ hạ tầng cloud, giám sát, kiểm toán và định danh các lỗ hổng bảo mật, giám sát hạ tầng cloud/virtual machine/container theo thời gian thực với các chuẩn an ninh và tuân thủ (CIS, PCI, NIST, NIST 800-53, ISO 27001, CSA Cloud Controls Matrix,…) đồng thời cung cấp khả năng tự động hóa phản ứng/sửa chữa theo chính sách giám sát an ninh thiết lập.
  • Cloud Workload Security (Skyhigh Security CNAPP – CWPP/ Rapid7 Insight Cloud Sec): Bảo vệ an toàn và đảm bảo tuân thủ cho các workloads (VM, serverless, containers) trên hạ tầng ảo hóa bao gồm: Đánh giá và giám sát tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật, phòng chống mã độc/Malware, kiểm soát thay đổi, …
  • DevSecOps and Automation: Khả năng tích hợp với hệ thống của tổ chức, tự động hóa từ giai đoạn CI/CD đến lúc triển khai thực tế để chủ động giám sát, đánh giá, phát hiện và khắc phục các vấn đề bảo mật
  • Threat Prevention: Khả năng giám sát liên tục và phân tích sử dụng Machine Learning giúp phát hiện các hành vi đáng ngờ cũng như đe dọa an ninh tiềm ẩn (Như Malware, Crypto-currency mining, Credential compromise behavior, kết nối tới command-and-control servers, API calls từ các malicious IPs, …)
  • Data Security (Skyhigh Security CASB)
    • Bảo mật cho dữ liệu cho các hệ thống sử dụng cloud với các công nghệ như CASB, Data Loss Prevention (Discovery, Monitor, Prevent), UCE.
    • Cung cấp các tính năng về chống thất thoát dữ liệu cho nhiều dịch vụ SaaS khác nhau như Saleforce, ServiceNow, Workday, Office 365 hay các ứng dụng làm việc nhóm Box, Dropbox, SLACK, Google Drive/Mail