Tư vấn an toàn thông tin

MI2 cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Mi2 có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai dịch vụ tư vấn giúp xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) hiệu quả, thực tế:

  • Tư vấn xây dựng phương pháp và cùng khách hàng thực hiện đánh giá, tìm ra các rủi ro gây mất an toàn.
  • Tư vấn xây dựng giải pháp xử lý rủi ro và lập kế hoạch xử lý rủi ro
  • Tư vấn xây dựng các yêu cầu quản lý cụ thể thông qua hệ thống Chính sách- Quy định- Quy trình-Hướng dẫn
  • Giúp khách hàng hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu của ISO27001, đáp ứng đạt chứng nhận ISO27001 từ các tổ chức trong nước hoặc quốc tế.