Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Dịch vụ đánh giá tuân thủ An toàn thông tin (IT audit) giúp cho khách hàng kiểm soát toàn bộ, rõ ràng, minh bạch về những hoạt động đang được thực hiện tại hạ tầng mạng ở doanh nghiệp khách hàng bằng cách phân tích, kiểm tra chi tiết từng thành phần hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các thành phần đều thực hiện đúng chức năng.

Ngoài ra cũng cho phép những người quản lý doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với những thông tin đáng tin cậy về tài sản IT của doanh nghiệp, từ đó cho phép khách hàng có được những quyết định bao quát hơn có liên quan tới vấn đề tài chính, bảo mật, hiệu suất của các thành phần trong hạ tầng IT của doanh nghiệp khách hàng.

LỢI ÍCH

 • Kiểm tra hiện trạng tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của công ty hoặc các tiêu chuẩn bảo mật liên quan được thừa nhận rộng rãi.
 • Kiểm tra hiện trạng tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của công ty hoặc các tiêu chuẩn bảo mật liên quan được thừa nhận rộng rãi.
 • Phát hiện sớm các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

 • Đánh giá dựa trên việc phân tích hiện trạng cơ sở hạ tầng hiện có của doanh nghiệp, các chính sách, quy trình, quy định và các kiểm soát an ninh về hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).
 • Chúng tôi đề xuất phạm vi đánh giá bảo mật bao gồm những hạng mục sau:
 • 1. Rà soát hiện trạng bảo mật hệ thống mạng
 • 2. Rà soát hiện trạng bảo mật hệ thống máy chủ, máy trạm
 • 3. Rà soát hiện trạng và đánh giá rủi ro thất thoát dữ liệu
 • 4. Rà soát hiện trạng bảo mật của hệ thống email
 • 5. Rà soát hiện trạng bảo mật của hệ thống VPN
 • 6. Rà soát hiện trạng bảo mật của hệ thống firewall
 • 7. Rà soát hiện trạng bảo mật của hệ thống AD
 • 8. Rà soát hiện trạng bảo mật của hệ thống website.