Báo cáo Tổng quan về lỗ hổng phần mềm năm 2023
+

Báo cáo Tổng quan về lỗ hổng phần mềm năm 2023
17/01/2024 09:10

Báo cáo Tổng quan về lỗ hổng phần mềm năm 2023: A Three-Year Analysis of the 10 Most Common Web and Software Application Vulnerabilities
Read more >
Báo cáo Global State of DevSecOps 2023 của Synopsys
+

Báo cáo Global State of DevSecOps 2023 của Synopsys
10/01/2024 17:07

Báo cáo Global State of DevSecOps 2023 của Synopsys
Read more >
Giải pháp Bảo mật Ứng dụng
+

Giải pháp Bảo mật Ứng dụng
25/10/2023 13:39

Giải pháp Bảo mật Ứng dụng từ hãng bảo mật hàng đầu Synopsys
Read more >
Những khả năng quan trọng cho sự thành công của chương trình Bảo mật Ứng dụng là gì?
+

Những khả năng quan trọng cho sự thành công của chương trình Bảo mật Ứng dụng là gì?
25/10/2023 13:36

Những khả năng quan trọng cho sự thành công của chương trình Bảo mật Ứng dụng là gì? What capabilities are critical to the success of your AppSec program?
Read more >
Báo cáo Magic Quadrant™ 2023 của Gartner® về Kiểm thử Bảo mật Ứng dụng
+

Báo cáo Magic Quadrant™ 2023 của Gartner® về Kiểm thử Bảo mật Ứng dụng
25/10/2023 13:32

Báo cáo Magic Quadrant™ 2023 của Gartner® về Kiểm thử Bảo mật Ứng dụng
Read more >